پنج فیلم با تجربه زیست کوییر

queer1

تابستان داغ ۱۴۰۰ شاید فرصت مناسبی برای تماشای چند فیلم تازه باشد که بر اساس تجربه زیست جامعه کوییر ساخته و پرداخته شده است. در برنامه این هفته کوییر پلیر با پنج فیلم تاره کوییر اشنا می‌شویم.