هنر و فرهنگ کوییر؛ مرور هفتگی رویداد‌های جامعه کوییر با محوریت هنر

Alireza_Shojaian

علیرضا شجاعیان، میزبان شما در این برنامه توضیح می‌دهد که از آنجایی که مطالعات دقیق و مکتوب در این زمینه بیشتر کشورهای انگلیسی‌زبان و اروپایی را مورد مطالعه قرار داده‌اند مطالبی که در این برنامه می‌شنویم به حدی محدود به جوامع غربی خواهد بود؛ البته که باز هم کمک زیادی به درک رویداد‌های معاصر در جامعه فارسی‌زبان هم خواهد کرد چون اساساً نقطه مشترک تمام موارد بحث رویکرد خارج از رویکرد دگرجنسگرامحور است که به جامعه القاء شده و مقوله هویت جنسی بنیادی‌‌ترین اصل این رویکرد است.


There are no comments

Add yours