زندگی با تردید؛ از “سرباز فراری” تا “سپیده”

transgender_iran

“مرد” به دنیا آمد و از جامعه گرفته تا قانون، از او انتظار داشتند به سربازی برود تا “مرد” بار بیاید. او اما کنکور را بهانه کرد تا در هر رشته‌ای که شده به دانشگاه برود و از سربازی فرار کند. سالها طول کشید تا سپیده به نقطه‌ای برسد که با خودش به عنوان یک ترنس کنار بیاید و تطبیقش را آغاز کند.

در برنامه این هفته من یک ترنس هستم، شایا میزبان سپیده‌ است تا از زندگی‌اش بشنود.