خانه رنگین‌کمانی: ۹ آذر ۱۳۹۷

خانه رنگین‌کمانی برنامه ای از سوده راد، کويیر فمنیست و فعال برابری‌خواه است که در آن به مرور صمیمانه روزمرگی‌ها و مسایل زندگی رنگین‌کمانی‌ها می‌پردازد.در این برنامه به لزوم یک رسانه رنگین‌کمانی پرداخته می‌شود