تریبون آزاد

Articles
چطور از فردی که هویت جنسی و جنسیتی خود را برای شما آشکار می‌کند حمایت کنید

چطور از فردی که هویت جنسی و جنسیتی خود را برای شما آشکار می‌کند حمایت کنید

اعلام عمومی هویت جنسی می‌تواند تجربه‌ای پر استرس باشد که همراه با احساس بی‌پناهی و نگرانی در این مورد است که دوستان و خانواده چه واکنشی نشان خواهند داد. اما با دوستی که هویت جنسی خود را برای شما آشکار می‌کند چه رفتاری دارید؟