دسته: نمایشنامه

بیشتر بخوانید

اچ آی وی

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

دادگاه

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

قرار ملاقات

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

خانه را ترک می کنم

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

فصل آخر

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

بودن ها

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

اسم شب

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

ماجرای بستنی میوه ای

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

صدای شهر ما

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

پارتی

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

زندگی

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم

بیشتر بخوانید

گفتن ها

این مجموعه هنری، محصول پناهندگان همجنسگرای ایرانی مقیم ترکیه است. در هر قسمت از این مجموعه، یک دغدغه زندگی همجنسگرایان پیش کشیده می شود و در قالب یک برنامه نمایشی به چم و خم زندگی روزمره اقلیت های جنسی در ایران وارد می شویم