شهرستان

Articles
دگرباشان در شهر‌ها و روستاهای کوچک؛ طعم تلخ تبعیض مضاعف

دگرباشان در شهر‌ها و روستاهای کوچک؛ طعم تلخ تبعیض مضاعف

ایران کشوری است، با جمعیتی هشتاد و سه میلیون نفری و تنوع قومی و فرهنگی و زبانی گسترده. این تنوع قومی که از شمال تا جنوب کشور را با حضور اقوامی چون ترک­ ها، عرب ­ها، بلوچ­ ها، کردها و بسیاری از اقوام دیگر با زبان یا گویش مختص به خود دربرگرفته، کل واحدی را تشکیل داده  که ایران نام دارد.

کانون اصلاح و تربیت؛ برزخی برای دگرباشان جنسی و جنسیتی

کانون اصلاح و تربیت؛ برزخی برای دگرباشان جنسی و جنسیتی

در برنامه چند قدم آنورتر با نیما، یکی از قربانیان کانون های اصلاح و تربیت گفت و گو می کنیم. او که چندین بار به کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه فرستاده شده است، از خشونت هایی می گوید که به دلیل آشکار شدن گرایش جنسی خود متحمل شده است.

«زندانی شدم شاید عوض شوم»؛ قصه یک دگرباش از ارومیه

«زندانی شدم شاید عوض شوم»؛ قصه یک دگرباش از ارومیه

در برنامه این هفته دو قدم اونورتر به استان آذربایجان غربی سفر می کنیم تا با رضا، مرد کوییربه گفت و گو بپردازیم. رضا به ما از زمانی می گوید که به اجبار خانواده اش به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شود تا هویت جنسیتی و گرایش جنسی او را به آنچه که نرم جامعه گفته می شود، تغییر دهند.