شهرستان

Articles
کانون اصلاح و تربیت؛ برزخی برای دگرباشان جنسی و جنسیتی

کانون اصلاح و تربیت؛ برزخی برای دگرباشان جنسی و جنسیتی

در برنامه چند قدم آنورتر با نیما، یکی از قربانیان کانون های اصلاح و تربیت گفت و گو می کنیم. او که چندین بار به کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه فرستاده شده است، از خشونت هایی می گوید که به دلیل آشکار شدن گرایش جنسی خود متحمل شده است.

«زندانی شدم شاید عوض شوم»؛ قصه یک دگرباش از ارومیه

«زندانی شدم شاید عوض شوم»؛ قصه یک دگرباش از ارومیه

در برنامه این هفته دو قدم اونورتر به استان آذربایجان غربی سفر می کنیم تا با رضا، مرد کوییربه گفت و گو بپردازیم. رضا به ما از زمانی می گوید که به اجبار خانواده اش به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شود تا هویت جنسیتی و گرایش جنسی او را به آنچه که نرم جامعه گفته می شود، تغییر دهند.