شهرستان‌ها

Articles
دگرباشان در شهر‌ها و روستاهای کوچک؛ طعم تلخ تبعیض مضاعف

دگرباشان در شهر‌ها و روستاهای کوچک؛ طعم تلخ تبعیض مضاعف

ایران کشوری است، با جمعیتی هشتاد و سه میلیون نفری و تنوع قومی و فرهنگی و زبانی گسترده. این تنوع قومی که از شمال تا جنوب کشور را با حضور اقوامی چون ترک­ ها، عرب ­ها، بلوچ­ ها، کردها و بسیاری از اقوام دیگر با زبان یا گویش مختص به خود دربرگرفته، کل واحدی را تشکیل داده  که ایران نام دارد.

کانون اصلاح و تربیت؛ برزخی برای دگرباشان جنسی و جنسیتی

کانون اصلاح و تربیت؛ برزخی برای دگرباشان جنسی و جنسیتی

در برنامه چند قدم آنورتر با نیما، یکی از قربانیان کانون های اصلاح و تربیت گفت و گو می کنیم. او که چندین بار به کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه فرستاده شده است، از خشونت هایی می گوید که به دلیل آشکار شدن گرایش جنسی خود متحمل شده است.