دسته: ادیان و اقلیت‌های جنسی

Read More

در اسلام

آیا دین و مذهب، همجنسگرایی را می پذیرند؟ جواب اولیه شاید نه باشد. شاید بسیاری هم با تفسیر و زاویه دیدهای مختلف، کوشش کنند بین مذهب و اقلیت های جنسی، پلی برای پذیرش پیدا کنند. در سه قسمت، سعید، استاد رشته فلسفه در داخل ایران، کوشیده تا با مطالعه عمیق بر روی ادیان، نظر آنها را درباره همجنسگرایی بیرون بیاورد. در فصل اول این برنامه به سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازیم

Read More

در یهودیت

آیا دین و مذهب، همجنسگرایی را می پذیرند؟ جواب اولیه شاید نه باشد. شاید بسیاری هم با تفسیر و زاویه دیدهای مختلف، کوشش کنند بین مذهب و اقلیت های جنسی، پلی برای پذیرش پیدا کنند. در سه قسمت، سعید، استاد رشته فلسفه در داخل ایران، کوشیده تا با مطالعه عمیق بر روی ادیان، نظر آنها را درباره همجنسگرایی بیرون بیاورد. در فصل اول این برنامه به سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازیم

Read More

در مسیحیت

آیا دین و مذهب، همجنسگرایی را می پذیرند؟ جواب اولیه شاید نه باشد. شاید بسیاری هم با تفسیر و زاویه دیدهای مختلف، کوشش کنند بین مذهب و اقلیت های جنسی، پلی برای پذیرش پیدا کنند. در سه قسمت، سعید، استاد رشته فلسفه در داخل ایران، کوشیده تا با مطالعه عمیق بر روی ادیان، نظر آنها را درباره همجنسگرایی بیرون بیاورد. در فصل اول این برنامه به سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازیم